Nedre Ljungans Sportfiske

Nedre Ljungans Sportfiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening och omfattar fisket i Ljungan från Viforsen till havet. Detta är Nedre Ljungans Sportfiskes officiella webbplats där vi kommer informera om fiskeregler och annat som våra gäster måste känna till.

Laxens dag 2019

Vill du veta mer om lax och laxens situation i Ljungan? Då är du välkommen till Laxens dag i Ljungan onsdagen den 18 september!

Program Laxens dag 2019

Fiskekortet gäller för sportfiske med ett spö i Ljungan från Viforsen till havet. I Klingstatjärn, Sommartjärn och Vintertjärn är fisket fritt. I Östtjärn gäller ett särskilt fiskekort.

Tillåtna fiskemetoder och redskap:

 • Spinn/haspelfiske med drag, spinnare, vobbler och dupp med max 3 flugor.
 • Flugfiske med flugspö och fluga.
 • Mete med flöte och mask/maggot.
 • Pimpelfiske med pirk och mask/maggot.
 • Enkelkrok och trekrok drag, vobbler och spinnare max 13 millimeter krokgap.
 • Enkelkrok 13 millimeter, dubbelkrok och trekrok fluga max 9 millimeter krokgap.
 • Samtliga krokar ska vara hullinglösa. Att med tång klämma in hullingen på kroken räknas som att kroken är hullinglös. På trekrok ska samtliga hullingar klämmas in.
 • Under perioden 1 juni till och med 14 oktober samt 16 november till och med 31 december är endast fluglinor  med flytande bakdel tillåtna. Fluglinans främre del, spetsen, får ha som högst sjunkgrad 6. T-spetsar (tungsten tips) är inte tillåtna under denna period.
 • Under samma period är vid spinn/haspelfiske högsta tillåtna vikt för drag, spinnare, vobbler och dupp 28 gram.
 • Alla andra redskap och beten är förbjudna.
 • Alla typer av sänken är förbjudna.
 • Alla beten innehållande bly är förbjudna.


Minimimått:

Havsöring 50 centimeter
Harr 30 centimeter

Maximimått:

Harr 40 centimeter

Fredningstider:

 • Fiske efter lax är förbjudet hela året.
 • Fiske efter harr är förbjudet från och med 15 mars till och med 15 maj.
 • Allt fiske är förbjudet från och med 15 oktober till och med 15 november samt från och med 1 januari till och med sista februari, med undantag av pimpelfiske efter sik.

Fångstbegränsningar:

 • All lax ska återutsättas (även fenklippt lax).
 • Havsöring med fettfena (vild fisk) ska återutsättas.
 • Max 2 odlade havsöringar (utan fettfena) per dygn.
 • Harr max 2 fiskar per dygn.

Catch and release

Fiskereglerna innebär att catch and release tillämpas, vilket ställer höga krav på hanteringen av fisk som ska återutsättas. Det är mycket viktigt att fiskens slemskikt inte skadas. Fisken får inte lyftas ur vattnet eller dras upp på land. Kroken ska lossa med kroklossare (peang).

Båtfiske

Fiske från uppankrad båt är tillåtet från Viforsen till 100 meter uppströms Grenforsen och från Västboforsen till 100 meter uppströms gamla E4 bron samt från sista forsen till mynningen i havet. Allt annat båtfiske är förbjudet.

Övriga viktiga regler:

 • Om flera fiskare uppehåller sig på samma plats ska rörligt fiske tillämpas.
 • Ryckfiske är förbjudet.
 • Felkrokad fisk ska återutsättas.
 • Nedskräpning är förbjudet.
 • Fiskereglerna kan förändras under säsongen, till exempel vid lågt och varmt vatten.
 • Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
 • Fångst av lax och havsöring ska rapporteras till iFiske inom 48 timmar. Fångstplats skall anges. Gäller även återutsatt fisk (längd och vikt för återutsatt fisk ska bara uppskattas).
 • Ungdomar under 18 år fiskar gratis.

Vid brott mot fiskevårdsområdets regler uttas en kontrollavgift på 2500 kr och fiskekortet kan förverkas samt innehavaren stängas av från fiske. Nedre Ljungans Sportfiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening. Medlemmarna i fiskevårdsområdesföreningen består av ägarna till de fastigheter som har fiskerätt inom fiskevårdsområdet.

Vid köp av fiskekort ingår köparen ett avtal med föreningen som innebär att köparen är skyldig att följa reglerna för fisket. Utöver fiskereglerna är köparen även skyldig att uppträda korrekt gentemot föreningens medlemmar och funktionärer samt andra sportfiskare. Detta krav omfattar också agerande på sociala medier eller i andra former som vid missbruk kan skada föreningens verksamhet. Om föreningen anser att någon uppträder eller agerar olämpligt så förbehåller sig föreningen rätten att neka personen att köpa fiskekort under viss tid samt annullera redan giltigt fiskekort.

Fiskekort säljs endast via internet genom iFiske samt av Allsta fiskecamp, 070-326 42 08.

Fångstrapportering av lax och havsöring i Nedre Ljungan är obligatorisk. Gäller även återutsatt fisk. Vid återutsättning är det tillräckligt att uppskatta längd och vikt. Korrekt fiskeplats skall anges. Skriv även in om fisken har fettfena eller är fenklippt. Rapporten ska lämnas in senast 48 timmar efter fångst. Fångstrapporteringen hanteras via iFiske.

Fångstrapporterna är tillsammans med de återkommande elfiskena viktiga underlag för att följa upp hur fisket utvecklas bland annat genom att de visar andelen vild och fenklippt fisk samt hur biotopåtgärderna påverkar återfångsterna och hur laxbeståndet utvecklas. Bristfälliga, felaktiga eller uteblivna rapporter kan leda till kontrollavgift och avstängning från fisket.

Nedanstående länkar ger bra information om återutsättning och viktberäkning:

Återutsättning (catch and release)

Längd/vikt relation

Rapportera din fångst

Statistik över rapporterade fiskar

Flugfiske

Göran Hultgrens hemsida med information om fiskeplatser, fiskeregler, vattenföring och vattentemperaturer, länkar, viktberäkning av c&r fångst med mera. Klicka på länken nedan.

Flugfiske i Nedre Ljungan

Statkraft redovisar vattenflödet vid Viforsens kraftverk. Idealisk vattenföring för fiske är mellan 80 och 120 kubikmeter per sekund, men det går utmärkt att fiska vid andra vattenföringar också. Medelvattenföringen över året är 127 kubikmeter per sekund.

Vattenflödet i Viforsen

Kontakt

Fiskevårdsområdet har beslutat att förvalta fisket med hjälp av en förvaltningsgrupp. Gruppen har delegation från fiskevårdsområdet att i samråd verkställa förvaltningen av verksamheten som att upprätta fiskeregler, genomföra fiskevårdsåtgärder, ansvara för bevakningen av älven och sköta om fiskekortsförsäljning, marknadsföring och service. Nedre Ljungans Sportfiske kommer att utarbeta en årlig plan med budget för fiskevård, service, marknadsföring med mera, som redovisas till styrelsen för slutligt fastställande på fiskevårdsområdets årsstämma.

Nedre Ljungans Sportfiske c/o Kenneth Ottosson,
Omegalax, Vivstavarvsvägen 24, 861 33 Timrå
Telefon: 070-607 84 22
kenneth.ottosson@hush.se

Leo Oras 072-528 27 32 
leooras@gmail.com

Kenneth Johansson 070-288 46 92
kenneth.l.johansson@afconsult.com

Det finns även en Facebookgrupp för Nedre Ljungans Sportfiske