Sik Coregonus

Slanka silverglänsande fiskar som har fettfena och därmed tillhör släktet laxfiskarna. Ett karaktäristiskt kännetecken är det tydliga överbettet.

Storlek
Maxstorleken för sik i Sverige är c:a 5-6 kg. I Sundsvall är maxstorleken c:a 3 kg. Vanlig storlek är 0,3-0,8 kg.

Förekomst
Sik förekommer i hela landet och i Sundsvallstrakten finns det flera olika arter av sik som är svåra att skilja åt. I sjöarna förekommer både småväxta former av planktonätande sik och storsik. Det mesta fisket inriktas dock mot den vandringssik som förekommer i älvarna Ljungan och Indalsälven samt den sikform som lever hela sitt liv i kustområdet.

Biologi
Siken leker sent på hösten över sand- och grusbottnar i sjöar, älvar och i kusten. Rommen kläcks efter 2-3 månader. Efter att gulesäcken förbrukats äter ynglen planton och så småningom bottendjur och insektslarver. Tillväxten varierar stort beroende på näringstillgång m.m. Vandringssikens yngel vandrar ut i havet i samband med vårfloden för tillväxt i havet. Den lekmogna siken vandrar upp i älvarna på hösten. De första fiskarna brukar vandra upp i augusti. Efter leken övervintrar siken i älvarna och vandrar ut i samband med vårfloden.

Fiskemetoder
Sik fångas mest med flugspö, pimpel eller mete.

Säsong
Fisket efter sik kan bedrivas i princip året runt. I älvarna metas och pimplas sik från land, båt eller is augusti till mars. Vintertid är dock fisket beroende av bra isar. Längs kusten kan man fiska året runt. Prova gärna flugfiske under sommaren och pimpelfiske på vårisarna.

Beten/tips
Vilka beten som är lämpliga att använda varierar beroende på vattentemperatur, årstid och typ av vatten m.m. Vid pimpelfiske används vanliga pirkar agnade med maggots. Små flugor som upphängare brukar fungera bra. Mormyschykor agnade med maggots används också mycket. Under den isfria delen av året fungerar bottenmete med maggots bra. De vanligaste insektsimitationerna används vid flugfiske, exempelvis nymfer och torrflugor. Sportfiskebutikerna brukar kunna ge bra tips. Se Fisketips och Älvar samt Kustfisket för rekommendationer om bra fiskevatten.