Ål Anguilla anguilla

Ål är en gråbrun fisk med ormliknande kropp.

Storlek
Maxstorleken för ål i Sverige är 2-3 kg.

Förekomst
I Sundsvallstrakten förekommer ål sparsamt till följd av regleringar och liten invandring från lekområdena i havet. Ålbeståndet är beroende av utsättningar som sker på kusten. Enstaka större ålar förekommer i sjöar, och de flesta finns längs kusten. Sparsam förekomst i de kustmynnande åarna och älvarna nedströms längs med första vandringshindret.

Biologi
Ålen är en djuphavsfisk som tillbringar sina uppväxtår i brackvatten och sötvatten. Leken sker på stort djup i Sargassohavet. Larverna utvecklas så småningom till glasål som vandrar in till kusterna. Ålen äter insektslarver, musslor, snäckor, maskar och fisk.

Fiskemetoder
Ål fångas oftast på mete.

Säsong
Ål fiskas på sommaren/hösten. Ålen lever bottennära och är nattaktiv.

Beten/tips
Vid mete används ofta en fiskbit eller mask.